Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 715

  • Tổng 3.756.760

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban Biên tập Website Đồng Hới  đăng tải Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 05/5/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi tiết Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy: /documents/45508/0/27-HD-BTG%2806.05.2022_16h29p38%29_signed.pdf/f89187f3-4cb0-1b9c-ea65-77551c5d8a32?t=1652061692097