Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 478

  • Tổng 3.514.623

Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 04 năm 2008

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết HĐND thành phố khoá XIX - kỳ họp thứ 10 số 11/2007/NQ-HĐND ngày 24/12/2007 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Hới;

Xét đề nghị của Trưởng phòng TC - KH thành phố Đồng Hới.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư tại thành phố Đồng Hới.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng TC - KH, Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nói tại điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các tin khác