Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1209

  • Tổng 3.520.463

Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất

Xem với cỡ chữ : A- A A+

* Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND thành phố:
 
1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trung tâm một cửa thành phố
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng thực hiện các công việc sau:
Kiểm tra hồ sơ, tiến hành xác minh thực địa thửa đất xin cấp lại GCN (nếu cần);
Thông báo công khai mất GCN tại Trung tâm một cửa liên thông và tại trụ sở UBND xã, phường nơi có đất trong thời gian mười lăm (15) ngày; tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân. Kết thúc tời gian thông báo công khai, UBND xã, phường xác nhận việc mất GCN do thiên tai, hoả hoạn (đối với trường hợp bị mất do thiên tai, hoả hoạn) hoặc xác nhận việc thực hiện công khai; trích sao hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất (đối với trường hợp GCN chưa được cấp theo bản đồ địa chính) trong thời hạn năm (05) ngày làm việc và chuyển hồ sơ cho Văn phòng.
 
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của UBND xã, phường chuyển đến, Văn phòng ghi ý kiến vào đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN, dự thảo Tờ trình và Quyết định hủy GCN bị mất, viết GCN mới, dự thảo Tờ trình cấp GCN và Thông báo biến động, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ ký Tờ trình trình UBND thành phố huỷ GCN bị mất và cấp GCN mới.
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, UBND thành phố ký Quyết định hủy GCN bị mất, ký cấp lại GCN.
 
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Thông báo biến động về sử dụng đất để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
 Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN được cấp lại cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
Người đề nghị cấp GCN nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ);
- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất GCN (trừ trường hợp bị mất do hoả hoạn, thiên tai) trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài.
 
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là hai mươi lăm (25) ngày làm việc. Thời gian thực hiện tại Văn phòng được cộng thêm bốn (04) ngày làm việc đối với trường hợp phải thực hiện trích đo địa chính. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản gia hạn hồ sơ (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) thông báo lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp lại GCN
 
* Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND xã, phường
 
1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã, phường kiểm tra hồ sơ và xác nhận việc mất GCN do thiên tai, hoả hoạn (đối với trường hợp bị mất do thiên tai, hoả hoạn) hoặc thông báo công khai việc mất GCN tại trụ sở UBND xã, phường và điểm dân cư nơi có đất và tài sản bị mất GCN trong thời gian mười lăm (15) ngày; tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; trích sao hồ sơ kỹ thuật thửa đất có đóng dấu UBND xã, phường hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất (đối với trường hợp GCN chưa được cấp theo bản đồ địa chính).
- Kết thúc tời gian thông báo công khai, UBND xã, phường xác nhận việc thực hiện công khai và chuyển hồ sơ cho Văn phòng gồm: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ); hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất (đối với trường hợp GCN chưa được cấp theo bản đồ địa chính); giấy xác nhận của UBND xã, phường về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND xã, phường.
 
- Chuyển toàn bộ hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (qua Trung tâm một cửa liên thông), nhận Giấy biên nhận hồ sơ và giao cho khách hàng.
 Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần); ghi ý kiến vào đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN; dự thảo Tờ trình và Quyết định hủy GCN bị mất, viết GCN mới, dự thảo Tờ trình cấp GCN và Thông báo biến động, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ ký Tờ trình trình UBND thành phố huỷ GCN bị mất và cấp GCN mới.
 
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, UBND thành phố ký Quyết định hủy GCN bị mất, ký cấp lại GCN.
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Thông báo biến động về sử dụng đất để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
 Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN được cấp lại cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
Người đề nghị cấp GCN nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ);
- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất GCN (trừ trường hợp bị mất do hoả hoạn, thiên tai) trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài.
 
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là hai mươi lăm (25) ngày làm việc. Thời gian thực hiện tại Văn phòng được cộng thêm bốn (04) ngày làm việc đối với trường hợp phải thực hiện trích đo địa chính. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản gia hạn hồ sơ (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) thông báo lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp lại GCN

Các tin khác