Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 490

  • Tổng 3.512.243

Cấp đổi GCN đã cấp trước ngày 10/12/2009; cấp đổi GCN do bị ố, nhòe, hư hỏng hoặc do đo đạc lại (không yêu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trung tâm một cửa thành phố hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở xã phường
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn tám (08) ngày làm việc đối với hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến; mười (10) ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần), trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, ghi ý kiến vào đơn đề nghị cấp đổi GCN, viết GCN mới, dự thảo Tờ trình, Thông báo và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, ký Tờ trình và trình UBND thành phố cấp GCN.
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, UBND thành phố ký cấp GCN.
 
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký thông báo biến động về sử dụng đất để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
 Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
Người đề nghị cấp GCN nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ);
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất có đóng dấu cơ quan cung cấp hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất nếu hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố (đối với trường hợp GCN chưa được cấp theo bản đồ địa chính);
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Văn bản ủy quyền xin cấp GCN (nếu có).
 
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là hai mươi (20) ngày làm việc. Trường hợp cấp đổi GCN do đo đạc lại diện tích thửa đất tăng do ranh giới hiện nay có thay đổi thì phải có xác nhận của UBND xã, phường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì thời gian thực hiện của UBND xã, phường là năm (05) ngày làm việc. Thời gian thực hiện tại Văn phòng được cộng thêm bốn (04) ngày làm việc đối với trường hợp phải thực hiện trích đo địa chính. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản gia hạn hồ sơ (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) thông báo lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp GCN
 

Các tin khác