Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 494

  • Tổng 3.512.247

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trung tâm một cửa thành phố hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã, phường
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc đối với hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến; bốn (04) ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông (không kể thời gian xác minh thêm thông tin về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp cần thiết), Văn phòng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN;
- Tiến hành xác minh thực địa thửa đất, tài sản xin cấp GCN (nếu cần);
 
- Trong trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện cấp GCN quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng gửi Phiếu lấy ý kiến về tài sản đến Phòng Quản lý đô thị (đối với nhà ở hoặc công trình xây dựng) hoặc Phòng Kinh tế thành phố (đối với cây lâu năm hoặc rừng sản xuất là rừng trồng). Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến về tài sản, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng;
 
- Trường hợp đủ điều kiện cấp GCN thì trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN thì trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết lý do.
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc tính từ thời điểm cán bộ của Chi cục Thuế tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng, Chi cục Thuế thành phố căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính, tờ khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính do Văn phòng trích sao (đóng dấu Văn phòng) xác định nghĩa vụ tài chính của khách hàng, gửi Thông báo nộp tiền theo quy định đến Văn phòng để trao cho khách hàng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cho Văn phòng ngay trong ngày tiếp nhận để bổ sung, trường hợp hồ sơ chưa hợp pháp thì trả lại cho Văn phòng chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo và thông báo rõ lý do.
 
 Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, Văn phòng chuyển Thông báo nộp tiền đến Trung tâm một cửa liên thông để thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính đến nộp tiền; hoàn chỉnh hồ sơ, viết GCN, dự thảo Tờ trình cấp GCN, Thông báo biến động và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc (đối hồ sơ nộp tại UBND xã, phường) hoặc bốn (04) ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông) kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ, ký Tờ trình và trình UBND thành phố cấp GCN.
 
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, UBND thành phố ký cấp GCN.
 Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Thông báo biến động về sử dụng đất để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
 Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông giao Thông báo nộp tiền để khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính) và tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ::
 
Người đề nghị cấp GCN nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:
* Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm:
- Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc, Văn bản phân chia thừa kế, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho, hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);
 
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP);
 
- Đơn đề nghị cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ) đối với trường hợp thực hiện quyền đối với toàn bộ thửa đất;
- Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (Mẫu số 16/ĐK-GCN theo quy định của Bộ) đối với trường hợp phải tách thửa do thực hiện quyền đối với một phần thửa đất;
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất có đóng dấu cơ quan cung cấp hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất nếu hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông (đối với trường hợp GCN chưa được cấp theo bản đồ địa chính);
 
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật giấy tờ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);
- Các loại tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (kể cả trường hợp được miễn, giảm);
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật một trong các loại giấy tờ chứng minh quan hệ để được miễn, giảm thuế (đối với trường hợp thửa đất đề nghị cấp GCN có nguồn gốc nhận tặng cho, nhận thừa kế);
- Văn bản ủy quyền xin cấp GCN (nếu có).
 
* Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm:
 
- Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc, Văn bản phân chia thừa kế, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho, hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở);
 
- Đơn đề nghị cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ) đối với trường hợp thực hiện quyền đối với toàn bộ thửa đất;
- Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (Mẫu số 16/ĐK-GCN theo quy định của Bộ) đối với trường hợp phải tách thửa do thực hiện quyền đối với một phần thửa đất;
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất có đóng dấu cơ quan cung cấp hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất nếu hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông (đối với trường hợp GCN chưa được cấp theo bản đồ địa chính);
 
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật giấy tờ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);
- Các loại tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (kể cả trường hợp được miễn, giảm);
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật một trong các loại giấy tờ chứng minh quan hệ để được miễn, giảm thuế (đối với trường hợp thửa đất đề nghị cấp GCN có nguồn gốc nhận tặng cho, nhận thừa kế);
 
- Sổ hộ khẩu, giấy tờ xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đất nông nghiệp là đất trồng lúa);
- Văn bản ủy quyền xin cấp GCN (nếu có).
* Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm:
 
- Văn bản giao dịch về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc, Văn bản phân chia thừa kế, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho, hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);
 
- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP);
- Trường hợp bên chuyển nhượng, tặng cho là chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì phải có văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng theo quy định của pháp luật;
- Đơn đề nghị cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ);
 
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật giấy tờ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);
- Các loại tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (kể cả trường hợp được miễn, giảm);
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật một trong các loại giấy tờ chứng minh quan hệ để được miễn, giảm thuế (đối với trường hợp thửa đất đề nghị cấp GCN có nguồn gốc nhận tặng cho, nhận thừa kế);
- Văn bản ủy quyền xin cấp GCN (nếu có).
 
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là mười tám (18) ngày làm việc, không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN, thời gian lấy ý kiến về tài sản và thời gian khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thời gian thực hiện tại Văn phòng được cộng thêm bốn (04) ngày làm việc đối với trường hợp phải thực hiện trích đo địa chính hoặc phải tách thửa và bảy (07) ngày làm việc đối với trường hợp chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản gia hạn hồ sơ (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) thông báo lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp GCN

Các tin khác