Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 346

  • Tổng 3.457.169

Hội Nông dân thành phố Đồng Hới tập trung cơ bản các giải pháp xây dựng Hội vững mạnh năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Xuất phát từ thực tế, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên và tổ chức Hội phát huy nổ lực vai trò, chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian qua Hội Nông dân thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố các chương trình, nội dung hoạt động để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh về tổ chức, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng ngành nghề, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Mở rộng và đẩy mạnh phát triển thành lập Chi Hội, Tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, nông dân. Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân, nâng cao vị thế của tổ chức Hội để vận động, thu hút nông dân vào Hội, góp phần xây dựng trong hệ thống chính trị của Hội nông dân vững mạnh.

 Công tác tổ chức, cán bộ của Hội luôn được chú trọng, củng cố kiện toàn kịp thời, đảm bảo khi có biến động về nhân sự ở cơ sở Hội; hoạt động của các Chi Hội đi vào nề nếp, nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên và nông dân. Trong thời gian qua, Hội Nông dân các xã, phường chủ động tham mưu cho Đảng ủy lựa chọn nhân sự thống nhất, hiệp y với Hội Nông dân thành phố bầu bổ sung 6 uỷ viên BCH, 03 uỷ viên BTV, 03 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch đảm bảo theo quy định.

Nông dân trong thành phố tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, kinh tế - văn hoá - xã hội khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo hộ hội viên nông dân rất ít. Nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; tích cực cải tạo vườn tạp để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập kinh tế hộ, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Đặc biệt là nhờ sự quan tâm đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, của Thành ủy, sự tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền và của Đảng uỷ cơ sở thường xuyên theo giỏi kịp thời, đôn đốc triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào, hoạt động nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được thường xuyên. Triển khai thực hiện nhiệm vụ vận động nông dân tập trung sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển KTXH còn gặp nhiều khó khăn khách quan; chưa thành lập được nhiều mô hình các tổ hợp tác, HTX, Chi, Tổ Hội nông dân nghề nghiệp,.. chưa chủ động liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, cá nhân tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hơn nữa, do tác động của giá cả thị trường, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nông nghiệp và phục vụ đời sống cao, giá một số mặt hàng nông sản thấp,ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 và biến đổi khí hậu, thời tiết mưa, lũ bất thường nên phần nào đó tác động đến sản xuất đời sống của nông dân.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo nhiệm vụ công tác Hội. Trong thời gian tới Thường Trực, BTV, BCH Hội Nông dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và thực hiện tốt các giải pháp, cụ thể.

- Thứ nhất, Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Hội và các quy định hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp; đồng thời thực tốt Quyết định số 516-QĐ/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg , ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, xã hội nông thôn; thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng và Nghị quyết TW7 (khóa X) về “Nông nghiêp, Nông dân, Nông thôn”; Nghị quyết số 04, 05, 06-NQ/HNDTW Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết BCHTW Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện Nghị quyết của, Hội Nông dân các cấp; các chỉ thị, nghị quyết Thành ủy Đồng Hới về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

- Thứ hai, Làm tốt công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên tuyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội; nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong điều kiện hiện nay. Thực hiện Quy chế dân chủ tốt dân chủ ở cơ sở.

- Thứ ba,  Chỉ đạo Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2022 -2027 đảm bảo theo đúng hướng dẩn và Điều lệ Hội quy định. Tập trung các nguồn lực để tổ chức tốt cuộc thi “Nhà Nông đua tài ” từ thành phố đến cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân từ thành phố đến Hội cơ sở tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ Hội; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Xây dựng các chuyên đề, ban hành kế hoạch cụ thể, giao các chỉ tiêu thi đua, tập trung giải pháp kết nạp hội viên cho các cơ sở Hội. Chỉ đạo các cấp Hội nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung sinh hoạt, phát triển hội viên mới gắn với rà soát, nâng cao chất lượng hội viên; phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên hội nông dân; phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, nhất là cán bộ chi, tổ Hội tổ chức duy trì các buổi sinh hoạt Hội, gắn phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội cấp trên. Tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách công tác Hội từ thành phố đến cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng  để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.

Thứ Tư, Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, coi trọng chất lượng là nòng cốt, tập hợp đông đảo, thu hút nông dân và các đối tượng khác tham gia tổ chức Hội. Trọng tâm là nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hiểu biết pháp luật, kiến thức, trình độ sản xuất, quản lý kinh doanh; tính gương mẫu của hội viên trong các hoạt động của Hội. Xây dựng hội viên gương mẫu, thu hút tập hợp nông dân, nhất là nông dân trẻ có kinh nghiệm trong sản xuất, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đi đầu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đẩy mạnh văn hóa trong sản xuất kinh doanh. Qua đó tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên nông dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng đất đai, sử dụng vốn có hiệu quả, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện từng địa phương; bảo đảm năng suất chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh trên thị trường. Vận động hội viên nông dân ở các xã, phường thực hiện tốt Nghị quyết của Thành ủy, tham gia tích cực các dự án án phát triển kinh tế thành phố và Hội Nông dân các cấp. Tập trung sản xuất, xây dựng mô hình Chi Hội, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã phát huy thế mạnh từng địa phương để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

-Thứ năm, Tăng cường các hoạt động kinh tế - xã hội, mở rộng các hình thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Như vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, các kênh của ngân hàng, quỷ hổ trợ nông dân. Phối hợp với các trung tâm hỗ trợ và đào tạo nghề , chuyển giao ứng dụng KHKT, tổ chức dạy nghề cho nông dân để tạo thêm việc làm, mặt khác tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, chế biến nông sản để sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, trên cơ sở nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, đáp ứng khả năng cạnh tranh hàng hóa; tham gia phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

-Thứ sáu, Tăng cường nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội; giữ vững kỷ luật, đưa sinh hoạt Hội vào nề nếp, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt theo hướng sát thực nhiệm vụ, nâng cao chất lượng của tổ chức Hội ở cơ sở. Làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Hội và hội viên hàng năm, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm giúp tổ chức Hội, hội viên hoạt động ngày càng hiệu quả toàn diện.

-Thứ bảy, Tiếp tục tổ chức thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW tạo sức lan tỏa trong cán bô, hội viên nông dân. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phỏt hiện những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, qua đó phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp  phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồng Hới, Nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

-Thứ tám, Nâng cao nhận thức ,vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân; chú trọng nâng cao trình độ kiến thức về kinh tế xã hội; tiếp cận và áp dụng những tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất và năng lực quản lý của nông dân.

-Thứ chín. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Tiếp tục thực hiện quyết định 217 QĐ/TW và quy định 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy định giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN, các Đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và quy định của Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi của hội viên nông dân, Hội Nông dân xã, phường thường xuyên triển khai, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Vận động hội viên, nông dân phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ sở, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tham gia thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các ban, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Hội Nông dân.

-Thứ mười, Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hoạt động của tổ chức Hội, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng trong phong trào hoạt động Hội Nông dân tại địa phương.

Đặng Châu
    Hội Nông dân thành phố

Các tin khác