Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 10

  • Tổng 3.513.112

Thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sáng ngày 30/7/2010, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 do đồng chí Trần Đình Dinh - Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Chánh văn phòng UBND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ; các đồng chí đại diện  Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Trong giai đoạn 2001-2010, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả khả quan, tạo chuyển biến lớn trong nhận thức của Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cải cách hành chính. Đã tiến hành rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính để triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Kết quả thực hiện Đề án 30 cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 100% các xã, phường thực hịên tốt cơ chế "một cửa", mô hình một cửa liên thông thành phố được xem là mô hình mẫu được các huyện trong tỉnh và các tỉnh trong nước đến tham quan học tập. Bộ máy hành chính của thành phố và các xã, phường được tổ chức lại và hoàn thiện hơn so với giai đoạn trước. Trong những năm gần đây, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời bổ sung gần 200 cán bộ vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay đã khắc phục được tình trạng thiếu nhiều vị trí công chức trong nhiều năm qua, cơ bản chấm dứt việc hợp đồng không đúng quy định tại các cơ quan chuyên môn, tạo điều kiện cho các cơ quan có đủ cán bộ làm việc. Đã xây dựng Quy chế điều động, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ viên chức ngành giáo dục, từng bước khắc phục được tình trạng cơ cấu không đồng bộ, chậm trẻ hóa đội ngũ cán bộ giáo viên trên địa bàn thành phố nhiều năm qua. Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường đã được chuẩn hóa và nâng cao về chất lượng.

Nhìn chung công tác cải cách hành chính của thành phố đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. Cùng với những tác động của cải cách kinh tế, cải cách tư pháp; cải cách hành chính đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cũng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Các tham luận tại Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2001 - 2010. Đồng thời Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả hơn trong giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Đồng Hới trong thời gian qua, đồng thời cũng định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Dinh - Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và của thành phố Đồng Hới nói riêng. Trong 10 năm tới thành phố Đồng Hới tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước từ thành phố xuống xã, phường. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, mở rộng và phát huy dân chủ, ngăn ngừa và làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Đồng thời Chủ tịch UBND thành phố cũng đã nêu ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian đến, đó là:

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và đặc biệt coi trọng việc rèn luyện đạo đức tác phong, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố có ý nghĩa quyết định cho thành công trong hoạt động quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Tiếp tục tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận để có đủ số lượng và chất lượng cán bộ ngày càng tốt hơn vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Chú trọng việc lựa chọn cán bộ có năng lực và làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt đào tạo sau đại học để quy hoạch, dự nguồn cán bộ lâu dài. Sớm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý và đặc biệt thiếu công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn như hiện nay.

- Chú trọng hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị làm việc. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tiến tới triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 xuống xã, phường. Tổ chức xây dựng mô hình thí điểm một cửa liên thông từ thành phố xuống 1 phường và 1 xã và sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này. Bố trí đủ nguồn lực tài chính cần thiết từ ngân sách nhà nước và tranh thủ các nguồn tài trợ để xây dựng, thực hiện các nội dung cụ thể đã xác định. Căn cứ vào khả năng ngân sách để xây dựng kế hoạch bố trí nguồn kinh phí hàng năm phục vụ cho công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường phải coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tăng cường công tác kiểm tra, gắn với khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cải cách hành chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan cấp trên trực tiếp về kết quả cải cách hành chính và những đánh giá của tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của cơ quan đơn vị mình.

- Thực hiên cải cách hành chính một cách đồng bộ gắn với đổi mới hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, các đoàn thể và giám sát trực tiếp của nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân từ thành phố xuống xã, phường.

- Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến thông tin về cải cách hành chính và pháp luật liên quan để mọi cán bộ, công chức và người dân nhận thức đầy đủ, giám sát thực hiện. Hàng năm tổ chức tiến hành việc sơ kết, rút kinh nghiệm và lập kế hoạch triển khai cho năm sau. Đưa nội dung công tác cải cách hành chính vào nội dung thi đua hàng năm, có phê bình nghiêm khắc, khen thưởng kịp thời; xây dựng và nhân các điển hình tiến tiến về công tác cải cách hành chính.

 

                                                                      Mai Thị Thiên Lý

Các tin khác