Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 653

  • Tổng 3.511.129

Công tác cải cách hành chính năm 2011 của thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Năm 2011, công tác cải cách hành chính tại thành phố Đồng Hới được tiếp tục triển khai toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Đã tiến hành rà soát và tự kiểm tra 12 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND ban hành( gồm 02 Chỉ thị, 02 Nghị quyết và 08 Quyết định), kết quả các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế ở địa phương, đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. Công tác rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ cũng được UBND thành phố chú trọng.

 

Trong năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung bộ thủ tục hành chính theo quy định. Cụ thể, UBND thành phố đã tổ chức rà soát lại bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tôn giáo, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Chế độ chính sách, Công thương, Văn phòng, Thanh tra, Thi đua khen thưởng, Xây dựng, Giao thông vận tải và Tài chính- Kế hoạch. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện và bổ sung hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã xây dựng Đề án thí điểm mô hình một của liên thông từ thành phố đến xã Bảo Ninh và phường Bắc Lý, hiện đang gửi Sở nộ vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện. Trong năm, UBND thành phố cũng đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định và tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, thành phố có 12 cơ quan chuyên môn, 69 đơn vị sự nghiệp ( trong đó có 58 đơn vị sự nghiệp cấp II trực thuộc các cơ quan chuyên môn và 11 đơn vị sự nghiệp cấp I trực thuộc UBND thành phố).

 

Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị có đủ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Năm qua đã bổ nhiệm 18 cán bộ vào các chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị. Quyết định quy hoạch bổ sung 10 cán bộ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Đề nghị sở Nội vụ tuyển dụng 07 công chức hành chính, tuyển dụng mới 310 viên chức, công chức cấp xã và làm tại các cơ quan, đơn vị; trong đó có 264 viên chức sự nghiệp và 46 công chức xã, phường.

 

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ; quá trình tuyển dụng luôn chú trọng đến chính sách thu hút nhân tài, trong 46 công chức xã, phường được UBND thành phố tuyển dụng năm 2011 có 02 công chức có trình độ thạc sỹ và 15 công chức có trình độ đại học hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được xét tuyển thẳng mà không phải qua thi tuyển. Ngoài công tác tuyển dụng, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo việc điều động sắp xếp, tiếp nhận bố trí cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh và vị trí công tác của từng cán bộ. Đã thực hiện tiếp nhận 09 cán bộ theo thẩm quyền; quyết định điều động và bố trí 07 cán bộ; Quyết định chuyển đổi vị trí công tác định kỳ theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP đối với 06 viên chức. Tiến hành tinh giảm biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ đối với 54 cán bộ, công chức, viên chức ( chủ yếu là viên chức sự nghiệp giáo dục ) do thừa cơ cấu, không đảm bảo sức khỏe hoặc do giảm lớp, giảm học sinh. Đồng thời yêu cầu các trường học tuyển dụng 54 viên chức ( 50% trong tổng số viên chức còn thiếu ) nhằm từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối về cơ cấu, trẻ hóa đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu và khoán biên chế, kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay đã có 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Qua đó, các đơn vị đã phát huy quyền chủ động, tăng cường tiết kiệm chi trong quản lý kinh phí hành chính được giao. Hiện nay đã có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự giác tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính của từng cán bộ, công chức, viên chức.Từ đó đã từng bước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính ở các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

 

Năm 2011, UBND thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị làm việc cho các cán bộ, công chức, viên chức nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước như : máy vi tính, máy photocopy, lắp đặt mạng LAN, mạng internet giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức tra cứu, cập nhật các văn bản điều hành, các chủ trương và nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng. Trong năm thành phố đã đầu tư kinh phí sữa chữa, cải tạo, xây dựng trụ sở mới làm việc cho các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền là 17,56 tỷ đồng; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác là 6,83 tỷ đồng. Đến nay phần lớn các xã, phường đã có trụ sở làm việc khang trang, có 09/16 xã, phường được trang bị máy photocopy, 16/16 xã, phường được trang bị máy vi tính và máy in, có 02/16 xã phường được trang bị máy Fax. Trang thông tin điện tử thành phố được duy trì và hoạt động có hiệu quả nhằm cung cấp thông tin, công khai các quy trình, thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công, đặc biệt là việc công khai kết quả giải quyết hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố và Trung tâm giao dịch một cửa xã, phường, đã tạo điều kiện cho người dân giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cán bộ.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính năm 2011 của thành phố vẫn còn có một số tồn tại và hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa thực sự chú trọng đến công tác cải cách hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai còn chậm; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ chưa được quản lý chặt chẽ; việc sử dụng ngân sách của một số đơn vị chưa thực sự tiết kiệm; Một số công chức xã phường thiếu nhiệt tình trong công tác, chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong việc phối hợp và trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục của công dân và tổ chức, nhất là trên lĩnh vực đất đai…hiện thành phố đang rút kinh nghiệm để năm 2012 thực hiện có hiệu quả hơn, chất lượng hơn nữa.

Nhìn chung công tác cải cách hành chính của thành phố đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Cùng với những tác động của cải cách kinh tế, cải cách tư pháp; cải cách hành chính đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cũng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

                                                                                                 Diệu Linh

Các tin khác