Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 477

  • Tổng 3.457.300

Thành phố Đồng Hới: Công tác cải cách hành chính năm 2012

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Đẩy mạnh cải cách hành chính được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố Đồng Hới năm 2012, với sự lãnh đạo, điều hành của UBND thành phố, sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, công tác cải cách hành chính trong năm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2012, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hàng chính một cách đồng bộ. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012 để đề ra nhiệm vụ, giải pháp, quy định cụ thể trách nhiệm, tiến độ và tạo điều kiện cho các nghành, các cấp thực hiện. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Trong năm thành phố đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức kiểm tra 138 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND- UBND các xã, phường ban hành. Qua kiểm tra hầu hết các văn bản ban hành đúng thầm quyền, kịp thời, đúng căn cứ pháp lý; phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong năm UBND thành phố đã tổ chức rà soát 32 thủ tục hành chính , gồm 24 mẫu đơn, mẫu tờ khai và 16 yêu cầu, điều kiện. Sau khi rà soát, kiến nghị giữ nguyên 18 thủ tục; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và bải bỏ 14 thủ tục.

 UBND thành phố  tiếp tục duy trì tổ chức hoạt động của Trung tâm một cửa liên thông để nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính. Tại trung tâm, phần lớn các TTHC được giải quyết nhanh chóng, đặc biệt là thủ tục chứng thực bản sao các giấy tờ ( lĩnh vực tư pháp), chứng nhận hoặc xác nhận các giấy tờ liên quan đến đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng thuộc hộ nghèo ( thuộc lĩnh vực chính sách xã hội) được trả  kết quả trong ngày. Ngoài ra UBND thành phố quan tâm tiếp nhận kiến nghị và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ,mở hòm thư góp. Qua đó tạo điều kiện cho công dân, cơ quan, tổ chức giám sát hoạt động của cán bộ công chức. Về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố đã tiếp nhận 12.579 hồ sơ trong đó lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 459 hồ sơ, lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng 804 hồ sơ, lĩnh vực tư pháp 4.436 hồ sơ; lĩnh vực chính sách xã hội 660 hồ sơ, lĩnh vực đất đai 6.220 hồ sơ trong đó đã giải quyết 11.618 hồ sơ chiếm 92%, từ chối giải quyết 213 hồ sơ, đang trong thời hạn giải quyết 590 hồ sơ.

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, trên cơ sở phát huy hiệu quả của mô hình một cửa liên thông hiện đại tại thành phố và thực hiện Kế hoạch về CCHC năm 2012 của UBND tỉnh. UBND  xây dựng Đề án  thí điểm mô hình một cửa liên thông tại UBND xã Bảo Ninh và  UBND phường Bắc Lý. Với kinh phí đầu tư cho máy móc, trang thiết bị và hệ thống phần mền hơn 800 triệu đồng ( trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 40%, ngân sách thành phố 60%). Việc triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại sẽ đảm bảo cho bộ phận một cửa hoạt động độc lập, chuyên trách và tiến tới chuyên nghiệp theo hướng hiện đại, cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính cấp cơ sở của thành phố.

Trong năm, UBND thành phố đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn, tách bạch giữa đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đơn vị thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ công, tạo điều kiện cho bộ máy hoạt động ngày càng hiệu quả hơn

Trong năm, UBND thành phố  đã tổ chức tuyển dụng 111 viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó đã rà soát tuyển dụng theo hình thức công nhận đối với 33 viên chức đã làm việc và đóng bảo hiểm xã hội trước mốc chuyển đổi theo quy định và tuyển dụng 78 viên chức sự nghiệp vào làm việc tại các trường mần non, Trạm y tế xã, phường. Ngoài ra cũng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 công chức Địa chính- Xây dựng của xã, phường.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu và khoán biên chế, kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, đã có 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Qua đó, các đơn vị đã phát huy quyền chủ động, tăng cường tiết kiệm chi trong quản lý kinh phí hành chính được giao. Hiện có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự giác tiết kiệm kinh phí trong quản lý hành chính của từng cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các đơn vị sự nghiệp, UBND thành phố đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 2 đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động; giao cho 2 đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo loại đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động cho 41 trường học và 8 đơn vị sự nghiệp khác.

Để góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, UBND thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc với trang thiết bị phục vụ công tác với tổng kinh phí đầu tư trong năm là 11.340 triệu đồng. Trong đó đầu tư mua sắm trang thiết bị 7.470 triệu đồng và đầu tư xây dựng sữa chữa, cải tạo trụ sở làm việc cửa cơ quan, đơn vị 3.780 triệu đồng. UBND thành phố đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử thành phố và Trang điều hành tác nghiệp trong công tác quản lý, điều hành công việc, đồng thời công khai các quy trình, thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính năm 2012 của thành phố còn có một số tồn tại  hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai công tác cải cách hành chính còn mang tính hình thức, thiếu sự quyết tâm, đặc biệt là khâu kiểm soát thủ tục hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm so với quy định; nhiều cơ quan, đơn vị vẫn chưa khai thác hết tính năng, hiệu quả của trang điều hành tác nghiệp.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính năm 2012 của thành phố đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, cũng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xã hội.

 

                                                                                                                     Diệu Linh

Các tin khác