Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 404

  • Tổng 3.457.227

Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Bình, có 16 xã, phường và nhiều các đơn vị, xí nghiệp, cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn, là nơi có mật độ dân số tập trung đông nhất toàn tỉnh. Các nhu cầu trong lĩnh vực thủ tục hành chính của công dân và tổ chức tương đối nhiều. 

 Thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực; hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Công tác chỉ đạo, điều hành: Nhằm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao từ Trung ương đến cơ sở, ngày 13/12/2013 UBND thành phố đã có Thông báo số 297/TB-UBND giao Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, ngày 27/12/2013 Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã tiến hành ban giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính sang Phòng Tư pháp. Mặc dù có sự thay đổi về nhiệm vụ, nhưng với chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của Phòng Tư pháp và các cá nhân, tổ chức có liên quan, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tiếp tục được phát huy và hoạt động có hiệu quả.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 về công nhận 28 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/4/2014 về tăng cường công tác công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/02/2014 về kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn thành phố, trong đó có công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công văn số 222/UBND-TP ngày 13/3/2014 hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tiến độ thời gian báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành mẫu sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính; giấy biên nhận hồ sơ; phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ; phiếu chuyển hồ sơ; phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động bám sát kế hoạch của thành phố, triển khai thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền công bố và địa chỉ phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính; tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính; rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; đẩy mạnh công tác truyền thông... Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi các thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết đúng trình tự, thủ tục, nhất là ở các cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: tài nguyên và môi trường, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, hành chính tư pháp...Ngoài ra, tại các phiên họp giao ban UBND thành phố hàng tháng đều có báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, qua đó để có sự chỉ đạo trực tiếp đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đúng theo quy trình, quy định về giải quyết thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực.

Tình hình niêm yết công khai: Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính được thành phố quan tâm và chú trọng. Sau khi các thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, tại các cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp. Các thủ tục hành chính được niêm yết trên hệ thống bảng tại Trung tâm Một cửa liên thông của thành phố, Bộ phận giao dịch Một cửa các xã, phường và phòng làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, vị trí đặt bảng thuận tiện cho việc tìm hiểu, nghiên cứu của công dân và tổ chức. Bên cạnh đó, thành phố đã tạo đường kết nối (đường link) chuyên mục thủ tục hành chính từ website của tỉnh với website của thành phố và bố trí màn hình cảm ứng đặt tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính: Trong 6 tháng đầu năm 2014 các cơ quan chuyên môn thành phố và UBND các xã, phường đã tiếp nhận giải quyết 76.695 hồ sơ trên các lĩnh vực thủ tục hành chính. Trong đó, đã giải quyết xong 73.966 hồ sơ, chiếm 96%; đang giải quyết 2.729 hồ sơ, chiếm 3% (trong đó, hồ sơ trong hạn 1.353 hồ sơ; quá hạn 1.376 hồ sơ).Nguyên nhân giải quyết hồ sơ quá hạn đó là: Hệ thống văn bản về quản lý đất đai quá nhiều phức tạp, chồng chéo nhau, mâu thuẩn gây khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ đúng hẹn với người dân và tổ chức; cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết thủ tục hành chính chậm và thiếu biên chế; sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính chưa được tốt.

Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị: Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết công khai địa chỉ của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (Sở Tư pháp tỉnh) để các tổ chức, cá nhân biết để gửi phản ánh kiến nghị về quy định hành chính còn bất cập, vướng mắc; đồng thời giúp cơ quan hành chính kịp thời phát hiện và chấn chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”: Trung tâm một cửa liên thông thành phố là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; xây dựng; đăng ký kinh doanh; hành chính tư pháp; chế độ chính sách xã hội. Để hoạt động của Trung tâm có hiệu quả, UBND thành phố đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban liên quan trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và quy trình giải quyết hồ sơ. Trong quá trình hoạt động, thành phố thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, hạn chế của Trung tâm. Thực hiện điều chuyển, sắp xếp, bố trí lại công việc cho những cán bộ thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy hoạt động của Trung tâm ngày càng đi vào nề nếp, năng lực, trách nhiệm của cán bộ được nâng lên, việc phối hợp giải quyết hồ sơ của các phòng, ban có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với việc triển khai mô hình “một cửa liên thông” hiện đại tại thành phố, UBND thành phố quan tâm và chú trọng việc thực hiện cơ chế “một cửa” ở 16 xã, phường; xây dựng đề án thí điểm và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường Bắc Lý và UBND xã Bảo Ninh, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện và sẽ nhân rộng đối với xã, phường khác trong thời gian tới.

Đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa trong thực hiện nhiệm vụ luôn có thái độ niềm nở, hướng dẫn tận tình, cung cấp thông tin kịp thời, không gây phiền hà cho công dân, tổ chức khi đến giao dịch; tuân thủ các quy trình khi thực hiện nhiệm vụ, không có tình trạng cán bộ tự đặt ra các giấy tờ ngoài quy định.

Kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2014, tại Trung tâm “Một cửa liên thông” thành phố tiếp nhận 8.176 hồ sơ trên các lĩnh vực; đã giải quyết xong 7.577 hồ sơ. Bộ phận giao dịchmột cửa xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết 37.319 trường hợp.

Việc chung tay cải cách hành chính sẽ là cơ sở, điều kiện, động lực giúp cho hoạt động quản lý Nhà nước về kiểm soát thủ hành chính ngày càng có hiệu quả. Hy vọng trong thời gian tới, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chắc chắn sẽ hoàn thành, góp phần đưa tỉnh nhà nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

 

                                     Phan Thanh Tâm

Các tin khác