Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 442

  • Tổng 3.457.265

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (Website Quảng Bình) - Ngày 27-6-2013, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 699/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2010; Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020 và các văn bản có liên quan. Triển khai kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát của cấp ủy, chính quyền đối với công tác cải cách hành chính của ngành và địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính và cán bộ, công chức, viên chức trong việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; đồng thời là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các tập thể và cá nhân.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ trong việc đẩy mạnh bố trí cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào vị trí theo dõi, tham mưu về công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính từ nay đến năm 2020 và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm theo quy định.

- Quan tâm bố trí công chức trực tiếp phụ trách, thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cân đối, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và mở rộng diện tích nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước, địa phương.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thái độ, hành động, việc làm sai trái của cán bộ, công chức, viên chức; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, chỉ đạo công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Rà soát quy trình, trình tự ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của từng văn bản, xem xét đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực.

3. Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012.

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; đề xuất phương án kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hợp lý. Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; đồng thời tổ chức thực hiện đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo bộ chỉ số đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; chủ trì kiểm tra, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định.

- Làm đầu mối theo dõi, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính; định kỳ tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kết nối cổng thông tin điện tử của tỉnh với các cơ quan Trung ương và các cơ quan, địa phương trong tỉnh; đẩy mạnh việc công khai hóa thủ tục hành chính, việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho 100% các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND huyện, thành phố. Tăng cường cung cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

6. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, quản lý Nhà nước về ứng dụng ISO trong các cơ quan hành chính Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ISO 9001:2008. Tiếp tục thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

7. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 1710/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ để được hướng dẫn./.

                                                  Nguồn: Công văn số 699/UBND-NC ngày 27/6/2013


Các tin khác