Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 651

  • Tổng 3.756.696

​​​​​​​Phòng Tư pháp Đồng Hới đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thể chế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thể chế nói riêng, trong những năm qua, Phòng Tư pháp thành phố luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền về thể chế.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Hới về cải cách hành chính, tuyên truyền về hoạt động cải cách thể chế giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn thành phố, Phòng Tư pháp đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường; tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn.Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đến công chức, viên chức biết và thực hiện.

Phòng Tư pháp đã tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản: Tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.Tuyên truyền về việc đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường lấy ý kiến rộng rãi của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, tính nhất quán, ổn định. Tuyên truyền về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện văn bản QPPL đã được các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai linh hoạt, hiệu quả. Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành của Trung ương, của tỉnh và thành phố đến với cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn. Trong đó tập trung chú trọng phổ biến các nội dung về cải cách thể chế.

Thông qua các hội nghị tuyên truyền, các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; khai thác tủ sách pháp luật; sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị tuyên truyền, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử thành phố; Facebook Phòng Tư pháp Đồng Hới; Trang thông tin điện tử các xã, phường lồng ghép thực hiện trong các chương trình của cơ quan, đơn vị, địa phương, các cuộc họp và tham gia viết tin bài để đăng trên Trang thông tin điện tử thành phố và Bản tin Tư pháp…Hàng năm, Phòng Tư pháp tổ chức bình quân 02 cuộc tuyên truyền có khoảng trên 300 lượt người tham dự.

Ngoài việc tuyên truyền các nội dung về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, UBND thành phố đã tập trung tuyên truyền vào những kết quả nổi bật đạt được và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong quá trình thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính của thành phố. Bên cạnh đó, phòng Tư pháp thường xuyên cập nhật ứng dụng các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, xử lý nghiệp vụ của ngành như: Phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về hộ tịch; phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; chứng thực điện tử, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến. Trang thông tin điện tử của UBND thành phố tiếp tục duy trì và hoạt động tốt, phục vụ, tìm kiếm, trao đổi thông tin công tác…

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, công dân, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Một cửa Liên thông thành phố bảo đảm tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm có thể xảy ra. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác cải cách hành chính đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

                                                                                                            Thu Thủy

Các tin khác