Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1754

  • Tổng 6.064.362

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06) có liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều cơ quan, địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

        Với ý nghĩa nêu trên, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án 06 cho cán bộ và nhân, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và với mục tiêu làm cho nhân dân hiểu đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia.

        Riêng lĩnh vực Tư pháp, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công như: số hóa hộ tịch điện tử, kết nối dữ liệu hộ tịch, dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể, thiết thực.

        - Về số hóa dữ liệu hộ tịch: Năm 2021, trước thời điểm Đề án 06 được ban hành UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về phê duyệt Đề án số hoá cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó thành phố Đồng Hới được chọn là đơn vị làm điểm số hóa hộ tịch điện tử. Để kịp thời triển khai Đề án số hóa hộ tịch điện tử, UBND thành phố ban hành Công văn số 1015/UBND-TP ngày 12/03/2021 để chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường triển khai thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử; đồng thời hướng dẫn thống kê cụ thể số liệu hộ tịch để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu được số hóa vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

        Với phương châm thông tin, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, các dữ liệu hộ tịch đã được Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa sổ gốc và bản điện tử trước khi chuyển chính thức lên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc kiểm tra, rà soát 142.152 dữ liệu, trong đó, đã chuyển chính thức lên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên 100.000 dữ liệu, đạt tỷ lệ 75%. Hiện các xã, phường đang tiếp tục chuyển các dữ liệu hộ tịch còn lại.

        - Về thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hộ tịch: Hiện nay thành phố và UBND các xã, phường tiếp nhận hồ sơ và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 14 thủ tục hành chính, trong đó, tại thành phố thực hiện 08 thủ tục, UBND các xã, phường thực hiện 06 thủ tục; có 08 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 gồm 3 thủ tục: khai sinh, khai tử, kết hôn. Kết quả, từ tháng 9/2022 đến nay (từ khi triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục: khai sinh, khai tử, kết hôn), UBND thành phố và UBND các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 515/683 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75%. Sau khi giải quyết thủ tục hành chính, 100% các giấy tờ đã cấp cho công dân được số hóa và trả về kho lưu trữ của công dân để tái sử dụng cho những lần sau hoặc những dịch vụ công trực tuyến khác, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, bước đầu xây dựng chính quyền điện tử.