Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 1974

  • Tổng 6.064.583

Đẩy mạnh tuyền truyền về cải cách thể chế hành chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định 8033/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Đồng Hới giai đoạn năm 2021-2025, Quyết định 6295/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Đồng Hới năm 2023. Phòng Tư pháp đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức ngành Tư pháp thành phố, đặc biệt là công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường; tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đến công chức, viên chức biết và thực hiện.

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp chủ động quán triệt nội dung cải cách thể chế giai đoạn năm 2021-2025 về các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL. Trong đó, tuyên truyền về việc đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường lấy ý kiến rộng rãi của các cá nhân, tổ chức trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, tính nhất quán, ổn định. Tuyên truyền về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành đến với cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn. Thông qua các hội nghị tuyên truyền, các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử thành phố; Facebook Phòng Tư pháp Đồng Hới đã lồng ghép thực hiện trong các chương trình của cơ quan, đơn vị, địa phương, các buổi trực báo, các cuộc họp; tham gia viết tin bài để đăng trên Trang thông tin điện tử thành phố và Bản tin Tư pháp, bản tin Đồng Hới, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố. Hàng năm, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tổ chức bình quân 16 cuộc tuyên truyền có khoảng trên 5000 lượt người tham dự.

Ngoài ra, phòng Tư pháp đã tập trung tuyên truyền vào những kết quả nổi bật đạt được và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong quá trình thực hiện và triển khai các nhiệm vụ cải cách thể chế. Thường xuyên cập nhật ứng dụng các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, xử lý nghiệp vụ của ngành như: Phần mềm quản lý hộ tịch; chứng thực điện tử, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến. Trang thông tin điện tử của UBND thành phố tiếp tục duy trì và hoạt động tốt, phục vụ, tìm kiếm, trao đổi thông tin công tác, thông tin về các quy định, chính sách mới.

Trong thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền các nội dung về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Tư pháp thường xuyên tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về lĩnh vực môi trường. Từng bước đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số./.

Thu Thủy

Các tin khác