Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

274 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2159

  • Tổng 4.828.447

CHÚ TRỌNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG Y TẾ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tiếp tục xác định cải cách hành chính là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

Thực hiện Quyết định 8033/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Đồng Hới giai đoạn năm 2021-2025, Quyết định 6295/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Đồng Hới năm 2023. Thời gian qua, Phòng Y tế tích cực triển khai các hoạt động cải cách hành chính một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Lãnh đạo Phòng đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của thành phố; Trong các cuộc họp giao ban hàng tuần: yêu cầu công chức thực hiện nghiêm trong việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn không để tình trạng quá hạn hồ sơ của người dân.

Thường xuyên truy cập phần mềm dịch vụ công trực tuyến để xem xét theo dõi, kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ. Đôn đốc, giao công chức chuẩn bị các nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện tốt hoạt động truyền thông cải cách hành chính, lồng ghép tại các buổi họp giao ban của đơn vị và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh xã, phường, thông qua các lớp tập huấn cho nhưng người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Động viên, khích lệ các cá nhân tích cực trong công tác cải cách hành chính; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các cá nhân thực hiện công tác cải cách hành chính không hiệu quả.

Hiện tại, Phòng có 01 thủ tục hành chính và đang triển khai dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm, phòng đã tiếp nhận và giải quyết xong 60 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đảm bảo trước và đúng hạn.

Để tiếp tục phát huy vai trò của công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Một là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và năng lực công tác.

Hai là: Tham gia xây dựng và vận động toàn thể công chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính; tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tập trung cải cách thủ tục hành chính gọn nhẹ, đơn giản, đảm bảo tính pháp lý, vận hành thông suốt, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân, cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Nhận thức được rõ tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục của các cơ quan hành chính nhà nước, mà trực tiếp nhất, quan trọng nhất chính là đội ngũ công chức đang từng ngày, từng giờ tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm liên quan đến đời sống dân sinh, sản xuất, kinh doanh của người dân, cơ sở. Những sửa đổi của quá trình cải cách thủ tục hành chính phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách hành chính.

Các tin khác