Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2215

  • Tổng 3.918.882

Giai đoạn 2017-2020, thành phố Đồng Hới tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Giai đoạn 2017-2020, thành phố Đồng Hới sẽ tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí và xây dựng kế hoạch, giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Đến cuối năm 2015, thành phố Đồng Hới là địa phương đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí của 6/6 xã, đạt 100%, được Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015. Hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của các xã đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, nhà cửa, các khu dân cư được chỉnh trang; các công trình để phục vụ sản xuất, dân sinh được xây dựng và cải tạo; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp... Có được những kết quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các ban ngành cấp tỉnh, văn phòng điều phối NTM cấp tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể ngay từ khi triển khai Chương trình và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Cùng với niềm vui được công nhận là xã đạt chuẩn NTM thì lãnh đạo thành phố Đồng Hới cũng trăn trở làm thế nào để xây dựng NTM bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, do bên cạnh các tiêu chí đạt điểm tuyệt đối thì vẫn còn những tiêu chỉ chỉ đủ điểm để công nhận đạt chuẩn.

Giai đoạn 2017-2020, thành phố Đồng Hới sẽ tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí và xây dựng kế hoạch, giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, thành phố Đồng Hới đưa ra bảy nhóm giải pháp chính trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Hai là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã hội.

Ba là huy động các nguồn lực để tiếp tục xây dựng NTM.

Bốn là củng cố, duy trì giữ vững chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt của toàn thành phố.

Năm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nghề.

Sáu là củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở.

Bảy là giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả.

Trong bảy nhóm giải pháp vừa nêu, nhóm giải pháp vận động, tuyên truyền để nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân được thành phố xem là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền phải bám sát các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM của Trung ương, của tỉnh, thành phố, đồng thời phải gắn với thực tiễn từ kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các địa phương… Cùng với đó là tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị, chất lượng, gắn kết với thị trường. Nghiên cứu chuyển giao các kỹ thuật mới, phù hợp, thích ứng với biển đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tăng cường nhân rộng các mô hình sản xuất có sản phẩm được thị trường thiêu thụ, phát triển các gia trại, trang trại sản xuất có hiệu quả, thu hút được nhiều lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân...

 Ngoài ra, để củng cố, duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các nội dung các tiêu chí, từ đó đề ra giải pháp và kế hoạch để bố trí nguồn lực nhằm củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Trong đó chú trọng các tiêu chí đã đạt nhưng còn chưa bền vững như hộ nghèo, an ninh trật tự; Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng – xã hội, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; phát triển mạng lưới trường học, trạm y tế, hệ thống bưu chính viễn thông; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao...

Giữ vững các tiêu chí đã đạt đang là thách thức không nhỏ đối với nhiều xã của thành phố Đồng Hới, nhưng với sự đoàn kết thống nhất một lòng của đảng bộ, chính quyền, sự chung tay góp sức của người dân, Đồng Hới sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy tích cực các tiêu chí đã đạt được, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình.

Mai Phương

Các tin khác