TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
19
Kinh tế - Chính trị
120
Hành chánh
6
Ngân sách nhà nước
7
Bầu cử
14
Khác
3
Giải phóng mặt bằng
15
Tổng hợp
7
Xây dựng-Trật tự đô thị
9
Tài nguyên môi trường
7
Văn hóa - Xã hội
5
An ninh-Quốc phòng