Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2233

  • Tổng 6.243.837

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND THÀNH PHỐ NĂM 2023   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-TTHĐND ngày 27/9/2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII,...
Xem tiếp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công...
Xem tiếp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2022   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công...
Xem tiếp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND THÀNH PHỐ NĂM 2022   Tin mới
I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
Xem tiếp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2021   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công...
Xem tiếp