Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1976

  • Tổng 6.243.580

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng...   Tin mới
Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới. Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung...
Xem tiếp
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng...   Tin mới
Đất đai là tài nguyên quý giá của Quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn xây dựng các công trình kinh tế - văn hóa - xã hội, tổ chức các hoạt...
Xem tiếp
Công văn số 163/UBND-TNMT   Tin mới
Về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Đồng Hới
Xem tiếp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018   Tin mới
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4866/QD-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Đồng Hới.
Xem tiếp
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch...   Tin mới
Xem file đính kèmjavascript:openform('/3cms/upload/huyendonghoi/File/Gui%20van%20phong%20ubnd%20de%20cong%20khai.rar','','','0')
Xem tiếp