Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 5861

  • Tổng 6.264.625

Thông báo điều chỉnh thời gian triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo

Xem với cỡ chữ : A- A A+


UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
 

Số:  05/TB-HĐXT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Đồng Hới, ngày   05   tháng   4  năm 2015

 


THÔNG BÁO
 
V/v Điều chỉnh thời gian triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn
kỳ xét  tuyển viên chức sự  nghiệp giáo dục đào tạo

 
Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo thành phố Đồng Hới Thông báo Điều chỉnh thời gian tham dự phỏng vấn tại Thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 03/4/2015 của Hội Đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo như sau:
1. Thời gian tham dự phỏng vấn:
- 14 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2015 để nghe phổ biến Nội quy, Quy chế xét tuyển và thực hiện một số thủ tục trước khi phỏng vấn.
- 06 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2015 để tham dự kỳ phỏng vấn.
2. Địa điểm phỏng vấn:
Trường THCS Hải Đình (Địa chỉ: Tiểu khu 4, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
3. Đề nghị thí sinh trực tiếp đến phòng Nội vụ (tầng 3) - UBND thành phố Đồng Hới (Địa chỉ: Số 4, đường Quách Xuân Kỳ, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để nhận Thông báo.
Yêu cầu các thí sinh nghiêm túc thực hiện./.
            Nơi nhận:                                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
- Thí sinh;                                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
- Lưu: HĐ.                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
   
 
                                                                   (Đã ký)
 
 
                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ TP

                                                                                                                        Trần Viết Cay