Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 08/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Đồng Hới ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới UBND TP 27/10/2022 Còn
2 06/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới. UBND TP 29/06/2022 Còn
3 03/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới UBND TP 13/04/2022 Còn
4 740/TB-UBND Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất T.P Đồng Hới 26/10/2020 Còn
5 103/KH-UBND Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Đồng Hới T.P Đồng Hới 05/03/2019 Còn
6 979/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND thành phố Đồng Hới kỳ 2014-2018 T.P Đồng Hới 28/02/2019 Còn
7 224/BC-KTXH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 T.P Đồng Hới 27/11/2018 Còn
8 5704/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chi chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính , giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2018-2020 T.P Đồng Hới 20/11/2018 Còn
9 5675/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch -Dốc Sỏi đoạn đi qua thành phố Đồng Hới T.P Đồng Hới 16/11/2018 Còn
10 5648/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thành phố Đồng phê duyệt chỉ định thầu tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình HTKT khu đất ở TDP 4 (khu vực đồi 32) phường Bắc Lý,thành phố Đồng Hới T.P Đồng Hới 15/11/2018 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »