Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 68/BC-UBND 18/06/2015 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2014 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
2 65/BC-UBND 16/06/2015 Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
3 140/TB-UBND 16/06/2015 Kết luận của đồng chí Trần Đình Dinh Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4 64/BC-UBND 15/06/2015 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015
5 63/BC-UBND 15/06/2015 Báo cáo thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2015
6 62/BC-UBND 12/06/2015 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
7 136/TB-UBND 12/06/2015 Nội dung phiên họp UBND thành phố ngày 11/6/2015
8 134/TB-UBND 11/06/2015 Thông báo nội dung phiên họp UBND ngày 03/6/2015
9 160/KH-UBND 09/06/2015 Kế hoạch triển khai chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới
10 157/KH-UBND 08/06/2015 Kế hoạch Bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường thành phố Đồng Hới năm 2016
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »