Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 1272

  • Tổng 3.391.142

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ tị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban Biên tập Website Đồng Hới đăng tải Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU ngày 05/5/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ tị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"  trong tình hình mới.

Chi tiết hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy: /documents/45508/0/26-HD-BTG%2806.05.2022_16h29p38%29_signed.pdf/5b6df7b8-1950-507e-69f5-a369fe72417f?t=1652060197030