Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2025
Nghị quyết số 72/NQ-TTHĐND ngày 27/9/2021 của Thường trực HĐND thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 202
Xem tiếp
Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới giai đoạn 2021 - 2026
Quy chế số 169/QCPH-TTHĐND-TTUBMTTQVN ngày 22/10/2021 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới giai đoạn 2021 - 2026
Xem tiếp
Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Quy chế số 168/QC-HĐND-UBND ngày 22/10/2021 về Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem tiếp
Phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo số 148/TB-TTHĐND ngày 27/9/2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem tiếp
Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem tiếp
Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem tiếp
1