Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

277 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 615

  • Tổng 5.875.112

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (sau đây gọi tắt Đề án 06) ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử để phục vụ 05 nhóm tiện ích.

Đề án xác định rõ đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp được hưởng các tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua định danh điện tử. Trong đó, dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, là nền tảng để kết nối, chia sẻ với các hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành nhằm đơn giản hóa TTHC, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các TTHC theo nguyên tắc không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 203/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình, UBND thành phố Đồng Hới đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 14/4/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

Để triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố, hàng năm, Phòng Tư pháp đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 06 để tập trung hướng dẫn việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong lĩnh vực hộ tịch trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn các tiện ích, phục vụ giao dịch trực tuyến như: thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử, ký số, số hóa hồ sơ, giấy tờ... góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình. Đã thực hiện liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp trong việc liên thông thủ tục “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi” và liên thông thủ tục “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”. Từ ngày 01/01/2024 - 31/03/2024, UBND các xã, phường trên địa bàn đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 518 trường hợp; liên thông đăng ký khai tử, xóa thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ phí mai táng cho 100 trường hợp; thực hiện đăng ký kết hôn cho 170 cặp. Các hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch 100% được số hóa và trả kết quả giải quyết về kho dữ liệu của công dân.

Về việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu hộ tịch: Các sự kiện hộ tịch trên địa bàn được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật về hộ tịch và được Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường cập nhật kịp thời trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

Việc số hóa hộ tịch điện tử các sổ hộ tịch lưu từ năm 1964 đến ngày 31/8/2018 đã được Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường thực hiện hoàn thành và chuyển lưu chính thức trên Hệ thống Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp với 141.023/141.710 dữ liệu hộ tịch (trong đó, có 687 dữ liệu bị trùng nên từ chối không chuyển lưu chính thức). Hiện nay, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát để cập nhật bổ sung các trường hợp đăng ký hộ tịch đang còn thiếu.

Về thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến: Tại Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND thành phố đã giao chỉ tiêu cho Phòng Tư pháp thực hiện 100% thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải được tiếp nhận trực tuyến, trong đó, đảm bảo tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 80% trở lên. Từ ngày 01/01/2024 đến 31/3/2024, đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 13/13 trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thực hiện thanh toán trực tuyến 13/13 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến 106/113 trường hợp cải chính hộ tịch, trong đó hướng dẫn thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến 70/106 hồ sơ, đạt 66%. Tại UBND các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực hộ tịch trực tuyến gần 1.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó, hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến đạt trên 20%.